Současný důchodový systém v ČR – jak se stanovuje důchod

Současný český systém důchodového pojištění se řídí několika předpisy. Základním zákonem, který upravuje nároky ze základního povinného důchodového pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele je Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém pojištění

Druhy důchodů:

  • starobní (tzv. přímý důchod)
  • invalidní (tzv. přímý důchod)
  • vdovský a vdovecký (tzv. nepřímý důchod)
  • sirotčí (tzv. nepřímý důchod)

Pozn. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na více důchodů téhož druhu nebo starobního a invalidního, vyplácí se jen jeden důchod a to vyšší. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského (vdoveckého) důchodu a nebo sirotčího důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

Stanovení výše důchodu:

Důchodový systém daný zákonem č. 155/1995 Sb. stanovuje celkovou výši důchodu ze dvou složek – základní výměra a procentní výměra.

Složky, ze kterých se určují důchody v ČR: ZÁKLADNÍ VÝMĚRA + PROCENTNÍ VÝMĚRA
  1. Základní výměra – procentní sazba z průměrné mzdy. Je stanovena pevnou částkou stejnou pro všechny druhy důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků. Jedná se o solidární složku důchodu. Její výše je stanovena jednotně jako 10 % průměrné mzdy.
  2. Procentní výměra – procentní sazba z výpočtového základu. V rámci výpočtového základu se uplatňuje doba pojištění (jedná-li se o přímé důchody). V případě nepřímých důchodů pak procentní sazba vychází z procentní výměry důchodu zemřelého. Procentní výměra je tedy odvozena od příjmů pojištěnce v průběhu jeho ekonomicky aktivního života v rozhodném období před přiznáním důchodu

Procentní výměra se stanoví jako součin základního procenta výpočtového základu a výpočtového základu samotného. Více o metodice výpočtu důchodů.