Jak si zažádat o starobní důchod

Podmínky nároku na starobní (ale i invalidní, vdovský/vdovecký a sirotčí) důchod stanoví zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Nárok vzniká splněním dvou základních podmínek, které jsou ovšem dále rozváděny:

 • dosažení stanoveného důchodového věku
 • mít splněné potřebné roky, po které je hrazeno důchodové pojištění

Před podáním žádosti o starobní důchod

 1. Ověřte si svůj důchodový věk (datum dosažení důchodového věku) a zda-li jste již dosáhli potřebné délky doby pojištění. Ověření můžete provést následujícími způsoby:
  • na webu cssz.cz v rámci důchodové kalkulačky
  • zeptejte se na okresní správě sociálního zabezpečení
  • spojte se telefonicky s pracovníky ČSSZ, kteří by měli být schopni vám podat přesné informace
 2. Požádejte ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tento přehled obsahuje evidované doby pojištění vč. některých náhradních dob pojištění a také údaje o vyměřovacích základech (od r. 1986). Žádost je možné provést písemně nebo online prostřednictvím webu eportal.cssz.cz. Pro rychlejší odbavení je vhodné doplnit žádost také o vyplněný tiskopis „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“. V případě písemné žádosti postačí uvést jméno, příjmení, rodné číslo a zpětnou adresu.
 3. Připravte si dokumenty dokládající období hrazení důchodového pojištění. ČSSZ bohužel nemusí mít k dispozici všechny dokumenty dokládající vaše důchodové pojištění, proto je vhodné mít takové dokumenty k dispozici. Jedná se kupříkladu o:
  • doklady o studiu
  • doklady o vojenské službě
  • doklady o péči o dítě či děti
  • případně i doklady o zaměstnání, pokud takové v evidenci ČSSZ chybí. V případě, že zaměstnavatel není ochoten žádné doklady poskytnout (případně i z důvodu, že zaměstnavatel již nemusí existovat), pak se doporučuje oznámit tuto skutečnost pracovníkům OSSZ a spolu s nimi hledat řešení této situace

Podání žádosti o přiznání starobního důchodu

Žádost se podává na příslušném OSSZ náležící trvalému bydlišti žadatele. Žádost je možné podat osobně, ale také prostřednictvím zmocněnce na základě sepsané plné moci. Samotná žádost je pak sepsána pracovníkem OSSZ. Termín, kdy je možné podat žádost, je nejdříve 4 měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Mějte připraveny i takové detaily, jako jsou případné výdělečné činnosti v zahraničí, nařízené exekuce, insolvence, pobírání důchodu od jiné instituce. Toto vše je nutné uvádět v rámci žádosti o přiznání důchodu.

Co vše je potřeba dokládat k žádosti o důchod?

Standardně je nutné vycházet z evidence ČSSZ. V případě, že v evidenci existují nepřesnosti či dokonce chybějící údaje, je nutné tyto skutečnosti dokázat doložit. V praxi se jedná například o:

 • doklad/doklady o době studia či učení vč. dokladů i o nedokončeném studiu
  • výuční list
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků, maturitní vysvědčení
  • VŠ diplom, VŠ index (výkaz o studiu), vysvědčení o SZZ (státní závěrečné zkoušce)
  • potvrzení školy o délce studia
 • doklady o době vojenské služby
 • doklady prokazující péči o dítě
  • rodné listy dětí, výpisy z matriky o narození, doklady o svěření dítěte do péče
 • evidence u úřadu práce, doklady prokazující péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby

Ke zdárnému absolvování této procedury je nutné mít s sebou doklad totožnosti a v případ, že chcete zvolit výplatu na bankovní účet, tak pak také mějte vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.

Rozhodnutí o nároku na důchod

Rozhodnutí o nároku na důchod je v gesci ústředí ČSSZ. Lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dní. O samotném přiznání důchodu je žadatel obeznámen písemně. V této písemnosti je i dáno, od jakého data a v jaké výši je důchod přiznán.

V případě, že žadatel nevyhověl nárokům a je-li tedy žádost zamítnuta, přílohou písemnosti je také odůvodnění. Pokud žadatel s tímto rozhodnutím nesouhlasí, může podat písemnou námitku do 30 dnů ode dne doručení. Námitku lze podat přímo na ČSSZ, případně na OSSZ. ČSSZ má pak povinnosti žádost znovu přezkoumat.

V případě, že žadateli byl důchod přiznán, ale v takové výši, se kterou žadatel nesouhlasí, v tomto případě může opět do 30 dnů podat námitku.

Není-li žadatel spokojen s námitkovým řízením resp. tedy s výsledkem, existuje také možnost podat správní žalobu u příslušného soudu.


Poznámky a další info:

 • Po dosažení důchodového věku není nutné ukončovat zaměstnanecký poměr či podnikání. Odchod do starobního důchodu není povinnost, ale právo. Podnikat i pracovat je možné i při současném pobírání starobního důchodu.
 • Je-li vám přiznán důchod, oznamte to své zdravotní pojišťovně.
 • Měníte-li adresu trvalého bydliště či bankovní účet, na který je zasílán důchod, oznamte to ČSSZ do 8 dnů.